* Số lớp học: 37 * Số học sinh: 1782; Số học sinh nữ: 863 Trong đó: ...